Hem Insikter Ta hjälp att minska kaoset och stressen kring IT-säkerheten
Aktuellt

Ta hjälp att minska kaoset och stressen kring IT-säkerheten

Insikter

Ta hjälp att minska kaoset och stressen kring IT-säkerheten

En IT-organisation och dess medarbetare har till uppgift att IT-säkerheten de bedriver måste skydda den värdefull information som ofta är hela företagets livsnerv. Det är ett mycket ansvarsfullt jobb och ett företag eller organisation kan härleda dessa medarbetare som nyckelpersoner i vars händer vilar stort värde, i många fall kritisk för hela verksamhetens existens.

Hot mot organisationen i form av cyberangrepp för att stjäla organisationens existensiella information blir fler och alltmer sofistikerade. De "vapen" organisationen har att sätta emot är då kompetensen hos IT-medarbetarna. Eftersom IT-angreppen ökar i antal, intensitet och komplexitet ökar trycket på dessa medarbetare. Risken är att stressnivån hos personalen ökar kraftigt. För att kunna upprätthålla tillräcklig hög IT-säkerhet vore det önskvärt att i samma takt som arbetsbelastningen ökar i form av cyberangrepp även öka personalens uthållighet genom att anställa fler medarbetare. Men vi alla vet ju att rekrytering är svårt, tar tid och inte minst av allt är kompetenta IT-medarbetare en bristvara.

Exempel på vad en IT-organisation har att skydda och de utmaningar den kan ställas inför:

  • Affärshemligheter.
  • Produkter, patent och vitala tillgångar att skydda mot industrispionage.
  • IT-miljön måste vara tillräckligt säker att den kan skydda företagets verksamhet och affärer mot intrång.
  • Personella resurser inom IT-organisationen är inte på långt när dimensionerad för det ansvar och värde den har att skydda. Ofta bara någon eller några enstaka personer. De blir överbelastade med jobb och hinner inte med.

2021-09-28

Stressnivån hos IT-medarbetare ökar

Cybersäkerhetsföretaget Trend Micro har genom en undersökning bland IT-medarbetare som arbetar med IT-säkerhet kommit fram till att stress- och orosnivån bland dessa medarbetare har stigit markant till följd av det ökade antal alarm om hot mot IT-infrastrukturen som inkommer dagligen (70% Of SOC Teams Emotionally Overwhelmed By Security Alert Volume - May 25, 2021 (trendmicro.com)På grund av alla alarm om IT-hot på arbetsplatsen säger 70% av de som har svarat på undersökningen att deras privatliv och välmående påverkas negativt av deras arbete. Majoriteten av alla IT-säkerhetsteam känner att deras lag blir kraftigt överhopade av antalet IT-säkerhetsalarm medan 55% tycker att de inte alls är nöjda med deras möjlighet att prioritera och svara upp mot alla alarm. Tyvärr, bland alla alarm finns också en betydande mängd (27%) falskalarm som i onödan drar till sig uppmärksamheten och energin ifrån dessa medarbetare. 

När människor står under press finns en naturlig försvarsmekanism som naturligt aktiveras. Hos IT-medarbetare som dagligen arbetar med en ökande mängd säkerhetsrelaterade IT-incidenter får det till följd att 43% av medarbetarna sporadiskt eller regelbundet stänger av varningar som kommer in till deras NOC (Networks Operation Center), lämnar deras arbetstation (43%), hoppas att någon kollega träder in i deras ställe (50%) eller fullständigt ignorerar inkomna alarm (40%). En stressig vardag på jobbet får naturligtvis en följd att dessa medarbetare fungerar sämre även under fritiden. Relationer drabbas som en följd av en pressad arbetssituation. Kostnaden och följderna för anhöriga ökar för att inte säga det rent personliga priset för arbetstagaren själv i from av skuldkänslor, ångest och utmattning. Med andra ord, klassiska syndrom på utbrändhet.  

Med alla dessa negativa aspekter för den enskilde medarbetaren följer givetvis kostnader och problem för deras arbetsgivare. För att undvika utbrändhet hos sin personal och kanske även få betala priset av att medarbetare slutar och söker annan anställning finns mycket att vinna i att investera i processer och verktyg som avlastar personalen. Avancerade hjälpmedel och plattformar som reducerar uppenbara och icke uppenbara IT-hot är väl värda att investera i för att öka den allmänna motståndskraften för organisationer att stå emot cyberhot men inte minst för att få personalen att återfå balans i sin livssituation och att känna tillfredställelse i att de får möjlighet att lägga energi på att produktivt kunna analysera det de är satta att göra. SecMaker Live iD är just en sådan plattform. 

För utvalda delar av IT-säkerheten går det att hitta molnbaserade lösningar

Det senaste året eller under den tid som Corona-pandemin har lamslagit världen har det också satt organisationers IT-säkerhet i ett nytt och annorlunda ljus. Med bräckliga hemma-nätverk med i många fall svag IT-säkerhet har organisationens nätverk länkats ihop och utvidgats till en för IT-organisationen nästan oöverblickbar omfattning. Hemarbete har lett till att anställda involverar sig i ett mer riskfyllt beteende än vad de annars anser sig kunna vara acceptabelt som t.ex att med icke godkända appar hantera företagsinformation. Säkerhetsbristerna och potentiella svagheter att utnyttja för en hackare har med en exponentiell tillväxt utsatt IT-medarbetarna till att få jobba i en ny vardag med en katastrofalt ökad stressnivå. Hot utvecklas dagligen och inriktas mot användarna som en startpunkt till att komma åt känsliga organisatoriska system. Människor är människor, för att de tekniska hoten förändras och ökar i omfattning betyder det inte att IT-säkerheten kan höjas i nivå med att möta hoten i en någorlunda jämn match just på grund av att människor är människor och har en begränsad kapacitet att orka med att möta en ökad arbetsbelastning. Om IT-medarbetarna misslyckas, oavsett deras arbetsbelastning, kan deras organisation som de ingår i drabbas av omfattande finansiell skada och försämrat rykte. Det är väldigt svårt och kostsamt för ett IT-team att på egen hand underhålla alla de  IT-säkerhetsprodukter som krävs för ett tillräckligt skydd.

Många IT-avdelningar är idag underbemannade och de antal personer som arbetar där är oftast för få till antalet för att på ett rimligt sätt kunna ta hand om allt. Istället är dessa personer ofta mer lagom till antalet för att vara en professionell beställare av säker IT-drift. Som initierad kravställare skulle de både kunna göra sig själva rättvisa med att på ett säkert och kunnigt sätt beställa tjänster inom IT-säkerhet och IT-drift. Att upphandla, licensiera och införa IT-säkerhetsprodukter är också svårt och tidsödande men vinsten blir i alla fall att tid för underhåll och drift frigörs då detta ansvar ligger på en extern leverantör vars affärsidé och hela historia ibland kan handla om att vara experter på ett visst efterfrågat område. Molnbaserade lösningar och SaaS-tjänster finns att avhjälpa underbemannade IT-organisationer. En del företag tvekar inför att lägga ut sin IT-drift och sin IT-säkerhet på en extern leverantör med anledning av att delar av kontrollen kan gå förlorad. Allt handlar om människor för att kontrollen över en säker IT-drift behöver inte gå förlorad om personalen ifråga har förutsättningar att vara tillräckligt dedikerad med tanke på en rimlig arbetsbelastning och inte minst ett eget driv och engagemang. 

Det finns också en annan aspekt annan än den rent tekniska att driva IT-säkerhet på egen hand. Kompetens kring vilka regelverk som ska tillämpas är också nödvändig. Att bygga upp ett kunnande kring NIS, GDPR, Säkerhetsskyddslagen, Cloud Act och EU:s Cybersecurity Act är ett väldigt omfattande och resurskrävande arbete. En molnbaserad tjänst som är köpt av en leverantör ger en "färdig" lösning som gör att personalens tid frigörs till annat. 

Möjligheten att köpa tjänster i molnet ger förutsättningar att applicera de många lager av säkerhet som krävs för IT-nätverk för att skydda accesspunkter, webb, köpta mjukvarutjänster (SaaS) och inte minst användarna oavsett accessenhet, applikation, nätverk eller geografisk position.

SecMaker Live iD, en tjänst i molnet

Det genomsnittliga IT-teamet i en organisation spenderar mer än hälften av arbetsdagen på att lösa problem. Transparensen och säkerheten i företagets nätverk börjar med dess grund, hur det är byggt och vilka hjälpmedel som finns att verifiera att rätt användare är behöriga samt att dessa har rätt behörigheter, Om nätverket har en bra bas och grund tillåter det IT-medarbetarna att klarlägga och lösa dolda problem samt blinda fläckar i nätverket mycket snabbare. Om det går snabbt att lösa sådana ärenden desto mer tid frigörs att tänka och förnya nätverksdesignen och alla de applikationer som körs ovanpå den. Däribland hur säkerheten fungerar och inte minst hur användarna autentiserar sig i nätverket. Med SecMaker Live iD som en tjänst i molnet för autentisering av användare får organisationens IT-nätverk och dess säkerhet bättre prestanda, mindre störningar, mindre belastning och därmed större kapacitet att köra parallella funktioner. Din organisation blir med SecMaker Live iD integrerad med SecMaker som partner att avlasta och förbättra IT-säkerhetsarbetet.

SecMaker tillhandahåller den nya tjänsten SecMaker Live iD och det ger tillgång till allt som SecMaker har utvecklat och lärt sig under mer än 20 år. Allt som behövs för att snabbt börja använda digitala identiteter med den styrka som Public Key Infrastructure (PKI) erbjuder för att möta dagens och framtidens cyberhot erhålls. Tjänsten SecMaker Live iD levereras ifrån svenska datacenter med högsta säkerhetsnivå. Med SecMaker Live iD distribueras samhällskritisk IT-säkerhet på en stark plattform som stora företag, banker, myndigheter, regioner och kommuner sedan länge redan har etablerat. Då IT-organisationens kapacitet och förmåga att stå emot en ökad hotbild blir alltför ansträngd erhålls ett enkelt och hållbart sätt att arbeta med IT-säkerhet genom SecMaker Live iD. 

 

Läs mer om vår tjänst

Kontakta oss

Har du fler frågor? Tveka inte på att kontakta oss så berättar vi mer.